Stedenbouwkundig Advies en Ontwerp
Art Bijsterbosch
Westreenen
De locatie Westreenen bestaat uit een samengesteld plangebied waarbij de voormalige HSF-locatie en de boerderij met erf Loostraat 40 zijn versmolten tot een uniek ontwikkelingsgebiedje, waarbinnen de kernkwaliteiten van de voormalige boerderij zijn gehandhaafd. Het voormalige bedrijventerrein van de HSF is gesaneerd en als maagdelijk terrein aan de locatie toegevoegd, waarbij de opstallen van de aangrenzende percelen ook vooral de begrenzingen bepalen.
De locatie ligt in het dorp Loo, aan de noordzijde van de Loostraat, een van de linten van het dorp, waaraan  het haar ontstaansgeschiedenis ontleent. Haar naam, Westreenen, ontleent zij aan de vroegere eigenaar van het perceel Loostraat 40.
De Loostraat kenmerkt zich vooral door de historische karakteristiek van de weg en haar aanpalende percelen en opstallen die een van de structuurbepalende elementen vormen voor het dorp Loo.
De ontwikkeling van de locatie heeft met als achtergrond het bewaren van deze karakteristieke kenmerken plaatsgevonden.

De bestaande en belangrijke elementen als de boerderij zelf (monument), evenals een deel van de erfinrichting en –bebouwing (monumentaal ensemble) worden in het nieuwe plan gehandhaafd en een nieuwe functie toebedacht, waardoor er een transformatie naar functie plaatsvindt en op die wijze een harmonieus met de oorsprong van het gebied concurrerende kwaliteit kan ontstaan. Gezien de matige kwaliteit van materiaaltoepassing en staat van onderhoud van de onderdelen is het gerechtvaardigd de huidige loods te amoveren. Bij de nieuwbouw ten gevolge van de herbestemming dienen vormgeving en materiaaltoepassing zoveel mogelijk aan te sluiten bij de aangrenzende bebouwing. De boerderij met deel is in het ontwerpplan een van de belangrijkste dragers van het zorgconcept.
Bebouwingsstructuur
Om aansluiting te krijgen met het onderliggende landschap en haar directe omgeving is ervoor gekozen om de ontwikkeling van deze locatie te onderscheiden in een drietal deelgebiedjes, te weten de boerderijomgeving en de woonstraatomgeving en de vrijstaande kavels aan de noordrand van de locatie, die een overgang vormt naar het Lovend. Op bijgaand kaartje is deze driedeling aangegeven.
We herkennen in deze driedeling een inrichting van het plangebied die verwijst naar het verleden, waarbij de boerderij met erf als inrichtende drager wordt benoemd en de woonstraat, haaks op het oorspronkelijke lint als de tweede drager wordt benoemd. Het derde deelgebied vormt de overgang naar het landschappelijk waardevolle Looveld met haar eigen vooral open karakteristiek.
De keuzes hiervoor zijn enerzijds ingegeven vanuit de boerderij als historisch en gespaard relict in het gebied, anderzijds de Loostraat, die vrijwel overal in het dorp terug te vinden is. Daaraanvolgend vraagt de overgang vanuit de locatie het Looveld in om een bijzondere benadering.
Met name de keuze voor dit laatste heeft er toe geleid dat het beeld langs de Loostraat niet dichtslibt, en de open doorzichten richting het Looveld gewaarborgd zijn door  drie in het plan vormgegeven zichtlijnen.
De ingebrachte wegenstructuur vlecht zich om het boerderij-erf heen en sluit haaks aan op de Loostraat, zodat een grote haakse ontsluiting vrijwel alle functies in het gebied omarmt. Daarbij zijn de zichtlijnen gezekerd door er onderliggend wadi’s aan te leggen en de weg als zichtas te gebruiken. Zie ook hiervoor de bijgevoegde schets.

De landschappelijk belangrijke bomen op de locatie worden zorgvuldig gespaard en ingepast in de nieuwe structuur en versterken door hun aanwezigheid de intimiteit en authenticiteit van de locatie.

Holthuis 26        
7335 AC Apeldoorn
tel: 055-5415566
mobiel: 06-51197188

mailadres: artbijs@planet.nl

homepage: http://www.artstedenbouw.nl
Westreenen