Stedenbouwkundig Advies en Ontwerp
Art Bijsterbosch
Landschappelijk wonen aan het Beekdal
Het dorp Rossum ligt in een typisch Twentse setting, waarin de afwisseling van kleinschaligheid, beekdalen en essen kenmerkend is. De vrijliggende boerenerven met vooral eiken erfbeplanting zijn belangrijke elementen in het landschap. Het dorp is na de tweede wereldoorlog flink uitgebreid op en richting de Rossumeres.

De beelddragers van het dorp zijn de historische linten en bebouwing. Het gaat om de Thijstraat, de Grotestraat, de Father Ratgerstraat en de Reimerweg. In het hart van het dorp is anno 2011
weinig historische bebouwing te vinden. De huidige kerk dateert van 1939 -1940 en bevindt zich aan de zuidzijde van de Thijstraat. De oorspronkelijke (waterstaats)kerk bevond zich aan de noordzijde van de Thijstraat waar nu de school is gelegen. Vanuit de locatie aan de noodwestzijde van het dorp is er een fraai uitzicht op de kerk, woonbebouwing en opgaand groen.

De locatie Rossem-Noord is gelegen aan het beekdal van de Rossumerbeek ten noordwesten van het dorp. Het Twentse landschap raakt hier nog de oorspronkelijke kern. De beek heeft door de ruilverkaveling het typische gestrekte karakter van een afwateringssloot. In de loop der jaren is in de huidige kern van Rossum de beek bijna uit het beeld verdwenen.

De Rossumerbeek, de bestaande historische erven met de houtwallen en de zichtrelatie tussen dorp en omringend buitengebied zijn de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan.

 
Almelo
Het plangebied ligt in de wijk Ossenkoppelerhoek, nabij het winkelgebied ‘Van Goghplein’. De invloed van de stedenbouwkundige context heeft gevolgen voor het te realiseren ontwerp. Aan de oostzijde van het winkelgebied is een bevoorradingsstraat aanwezig. Deze bevoorradingsstraat heeft een stenige uitstraling  en vormt geen samenhangend geheel. De winkels met etagewoningen die grenzen aan de bevoorradingsstraat zijn 4 bouwlagen hoog.

In het noordwesten van het gebied is een plan ontworpen voor een zorgcomplex. Dit gebouw zal bestaan uit zorgappartementen, verpleeghuisplaatsen en zelfstandige appartementen. Het hoogteaccent telt 8 bouwlagen en de aansluitende bebouwing is 5 bouwlagen hoog.
De ontsluiting van dit zorgcomplex bevindt zich aan de oostzijde van het gebouw, waar vanuit het gebied zicht is op de parkeervoorziening.

Aan de noord- en oostzijde is er sprake van achterkantsituaties van de omliggende woningen (2 bouwlagen met kap).

De zuidzijde bevat een waardevolle open groenzone met grote bomen aan de achterzijde van het flatgebouw dat uit 5 bouwlagen is opgebouwd.

Holthuis 26        
7335 AC Apeldoorn
tel: 055-5415566
mobiel: 06-51197188

mailadres: artbijs@planet.nl

homepage: http://www.artstedenbouw.nl
Almelo